FR
acredo - les alliances

Verantwoordelijke uitgever :

VO Publishing b.v.b.a.

Wansijnstraat , 55 - 1180 Ucclel - Belgie
Tel : +32.(0)2.223.43.14 Van 10h Tot 18h
Email : Website : https://www.vo-publishing.be

Ondernemingsnummer : BE 0841.176.872.
BELFIUS
IBAN: BE97 0688 9389 6049
BIC: GKCCBEBB

De site http://www.huwelijk.be wordt geëxploiteerd en beheerd door de VO Publishing BVBA, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in de Wansijnstraat, 55 te 1180 Ukkel, en ingeschreven aan de ECB onder nummer 0841.176.872.; e-mail:
De gebruiker verklaart kennis te hebben gekregen van VO Publishing mbt alle informatie en advies voor het goed gebruik van de website, toegankelijk op het adres https://www.huwelijk.be (hierna vernoemd "de website") De huidige voorwaarden zijn steeds beschikbaar op het volgende adres : https://www.huwelijk.be/wettelijke-vermeldingen/
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn steeds beschikbaar op het volgende adres : http://www.vo-publishing.be/algemene-voorwaarden.htm

Respecteren van het privé-leven

De gegevens met een persoonlijk karakter die u ons overmaakt worden opgeslagen in de bestanden van VO Publishing. Deze gegevens zullen door Huwelijk.be verwerkt en gebruikt worden om de advertenties op hun websites te personaliseren, in het kader van marktonderzoeken en met als doel gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes te voeren betrekking hebbende op de diensten en/of goederen van commerciële partners.
Door het vakje : [Ja, ik wens rechtstreeks door professionelen gecontacteerd te worden.] van het formulier in te vullen, stemt de gebruiker ermee in dat zijn e-mailadres, alsook zijn gegevens worden overgemaakt aan professionelen ingeschreven op de website Huwelijk.be. VO Publishing is beheerder van deze bestanden. VO Publishing erkent via de website de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en verzameling van gegevens in België.
In overeenstemming met de wet beschikt u over een recht tot toegang en tot wijziging (raadplegen, verwijderen, wijzigen of verbeteren) van uw gegevens op deze website. Indien u dergelijke informatie niet wenst te verkrijgen, dan kan u ons hiervan in kennis stellen via e-mail op info@huwelijk.be of per brief gericht aan Huwelijk.be, De Wansijnstraat 55, 1180 Ukkel. VO Publishing kan zonder opzeg en zonder enige vergoeding een einde maken aan de geleverde diensten. In geen enkel geval kan Huwelijk.be (VO Publishing) aansprakelijk worden gehouden voor alle rechtstreekse, onrechtstreekse of accidentele schade voortvloeiend uit een foutief of abusief gebruik van de persoonlijke gegevens door haar websites. Gelieve nota te willen nemen van het feit dat wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen wat betreft het beleid met betrekking tot het privéleven dat wordt gehanteerd door de websites waarnaar onze website een hyperlink vaststelt.
Informatie: www.privacy.fgov.be.

Gebruiksvoorwaarden

De algemene gebruiksvoorwaarden van de website Huwelijk.be werden opgesteld door lawbox.be. VO Publishing behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden van Huwelijk.be te allen tijde en zonder verwittiging te wijzigen. Teneinde de aangeboden producten en diensten te bestellen zal de gebruiker zich dienen te identificeren en zal hij een gebruikersnaam (login) en een wachtwoord ontvangen. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en ieder gebruik dat door zijn onvoorzichtigheid zou kunnen plaatsvinden. Ingeval van twijfel met betrekking tot het vertrouwelijk karakter van het wachtwoord komt het de gebruiker toe om VO Publishing hier onmiddellijk en schriftelijk van in kennis te stellen op het volgende e-mailadres: info@vo-publishing.be. Het komt de gebruiker eveneens toe om zich te voorzien van de noodzakelijke menselijke toepassingen en informaticatoepassingen teneinde zijn verbinding met de website te verzekeren. Aldus is de gebruiker als enige verantwoordelijke voor de menselijke toepassingen en informaticatoepassingen die hij nuttig heeft geacht. Toegang tot de website is enkel toegelaten onder voorbehoud van aanvaarding van voorliggende algemene voorwaarden, waarvan VO Publishing zich het recht voorbehoud deze te allen tijde te kunnen wijzigen middels onmiddellijke publicatie van de wijzigingen of middels publicatie van een link die naar de wijzigingen verwijst. Iedere mededeling kan eveneens per e-mail of per post aan de gebruiker ter kennis worden gebracht. Door te website te bezoeken aanvaardt de gebruiker om steeds correcte, geactualiseerde en volledige informatie te verschaffen en te verzekeren dat deze informatie op regelmatige tijdstippen geactualiseerd wordt. In ontkennend geval heeft VO Publishing het recht om het account van de gebruiker te schorsen of te verwijderen, of om de gebruiker toegang tot de website te weigeren. In het kader van het gebruik van de website is het de gebruiker uitdrukkelijk verboden:

 • om informatie met een illegaal, storend, bedreigend, haatdragend of racistisch karakter of die het privéleven van andere kan bedreigen, af te beelden, te downloaden, te versturen of over te maken per e-mail of via gelijk welke andere weg;
 • om informatie te raadplegen, af te beelden, te downloaden, te versturen of over te maken die in strijd is met de geldende nationale en internationale wetten;
 • om andere gebruikers te misleiden door zich de naam of sociale benaming van andere personen toe te eigenen;
 • om informatie te downloaden, af te beelden, te versturen, over te maken per e-mail of via gelijk welke andere weg, die een schending uitmaakt van ieder octrooi, gedeponeerd merk, fabricatiegeheim, intellectueel eigendomsrecht of een ander eigendomsrecht toebehorend aan een derde;
 • om ongevraagde of niet-toegelaten publiciteit of promotioneel materiaal te downloaden, af te beelden, te versturen of per e-mail of via gelijk welke andere weg over te maken (meer bepaald “spam” of “junk mail”, kettingmails of iedere andere vorm van verzoeken);
 • om informatie die virussen bevat, of gelijk welke andere code, dossier of programma dat als doel heeft het onderbreken, vernietigen of beperken van de functionaliteit van software, computer of ander telecommunicatiemiddel, zonder dat deze opsomming limitatief is, te downloaden, af te beelden, over te maken per e-mail of via gelijk welke andere weg;
 • om handelingen te stellen die een storend effect hebben en die gebruikers verhindert om zich toegang te verschaffen tot de website;
 • om de diensten, de servers en de netwerken te storen of te verhinderen, of om te weigeren zich naar de vereiste voorwaarden, procedures, algemene regels of reglementaire bepalingen te schikken die van toepassing zijn op de netwerken verbonden met de website;
 • om op gelijk welke manier één of meerdere andere gebruikers lastig te vallen;
 • om persoonlijke gegevens van andere gebruikers te verzamelen en op te slaan.

VO Publishing verzekert dat de elementen, diensten en functies die ter beschikken van de gebruiker worden gesteld, indien zij worden gebruikt in overeenstemming met de opgegeven aanwijzingen, conform zijn aan de algemene standaarden. VO Publishing verzekert eveneens dat de software en elementen gecreëerd door VO Publishing die ter beschikking van de gebruiker worden gesteld de rechten van derden respecteren en, meer in het algemeen, niet onwettelijk of verboden zijn. VO Publishing is op algemene wijze gebonden door een middelenverbintenis. VO Publishing kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die door de gebruiker wordt geleden naar aanleiding van het gebruik van de website en/of de inhoud die te zijner beschikking wordt gesteld. Meer nog, VO Publishing is enkel aansprakelijk voor haar zware fout of bedrog. De gebruiker zal VO Publishing in de volgende gevallen vrijwaren :

 • het verlies van een kans of inkomsten gelieerd aan de werking of het gebrek aan werking, of aan het gebruik of het gebrek aan gebruik van de website of van de inhoud die zich hierop bevind of zou moeten bevinden;
 •  
 • illegale of niet-toegelaten binnendringen van derden op de server van de website of tot de website van VO Publishing;
 • het binnendringen van een virus in de server van de website of op de website van VO Publishing;
 • tijdelijke verstoringen van de bandbreedte;
 • onderbreking van de verbinding met het internet omwille van een oorzaak buiten de wil van VO Publishing om; De gebruiker aanvaardt dat de aangeboden functies van de website onderhevig zijn aan evoluties. Aldus kunnen bepaalde functies worden verwijderd en anderen worden toegevoegd, dit zonder dat de gebruiker de toegang tot een bepaalde functie als een verworven recht kan beschouwen.

 

Intellectuele eigendom

Het portaal van Huwelijk.be bevat door het auteursrecht beschermde benamingen en creaties. De database op basis waarvan Huwelijk.be is samengesteld en alle elementen die in dit portaal werden opgenomen zijn – behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling en behoudens merken die aan derden toebehoren – beschermd door het auteursrecht. De informatie, de teksten, de foto’s, de films, de grafische vormgeving, de routines en subroutines, alsook alle andere elementen waartoe men via de website toegang heeft, worden beschermd door intellectiele en/of industriële eigendomsrechten. Deze rechten zijn op geen enkele manier in licentie gegeven aan derden, noch aan derden overgedragen. Iedere kopie, wijziging, vertaling, herschikking, communicatie aan het publiek, verhuur en andere exploitatie, iedere wijziging van een deel of het geheel van de website onder welke vorm ook en op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of andere, is, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord vanwege VO Publishing, strikt verboden.

De inhoud van de database is beschermd door een sui generis-recht dat de producent toelaat iedere detailanalyse en/of ieder hergebruik van een deel of het geheel van deze inhoud te verbieden. Iedere inbreuk op deze rechten kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen conform de Belgische wetgeving.

De gebruiker geniet een gebruikerslicentie met betrekking tot de website en haar inhoud die niet kan worden overgedragen en de op exclusieve wijze wordt gelimiteerd tot het gebruik ervan voor persoonlijke doeleinden. Tenzij dit uitdrukkelijk door VO Publishing en/of de betrokken derden werd toegelaten mag de gebruiker geen afgeleide werken, die geheel of gedeeltelijk werden gebaseerd op elementen aanwezig op de website, wijzigen, reproduceren, verhuren, lenen, verkopen, verspreiden of creëren. Het is bijgevolg verboden (en de gebruiker kan hier derden geen toestemming toe geven) om de website te kopiëren of te wijzigen, om een afgeleid werk te creëren, om het concept of de samenstelling van de website te reverse-engineeren, of om op gelijk welke andere manier te trachten de broncode van de website te vinden. Het is eveneens verboden om op gelijk welke manier een recht dat betrekking heet op de website en haar inhoud te verkopen, het zich toe te eigenen, te sublicentiëren of over te dragen.

Links naar andere websites

Huwelijk.be stelt links naar website ter uwer beschikking die niet door Huwelijk.be zelf worden uitgebaat. Van zodra u zich toegang tot deze websites verschaft, gelieve de bijzondere wettelijke informatie aandachtig te willen lezen. Deze links en informatiebronnen worden louter ter indicatieve titel ter uwer beschikking gesteld. Huwelijk.be kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het beleid of de gebruiken van de eigenaar of de operator van deze websites.

Aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie

VO Publishing kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van haar website of voor het rechtstreekse of onrechtstreekse gebruik dat hiervan kan worden gemaakt. VO Publishing weerlegt iedere aansprakelijkheid en biedt geen enkele garantie met betrekking tot de producten en diensten die via de website Huwelijk.be ter beschikking worden gesteld. De inhoudelijke informatie die op de website wordt weergegevens wordt louter ter indicatieve titel meegedeeld en geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid, het up to date-zijn of volledigheid ervan. Huwelijk.be kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor voormelde elementen.
Er wordt herhaald dat Huwelijk.be op ieder moment het geheel of een deel van de diensten van haar website kan toevoegen, verwijderen of wijzigen, zonder dat dit haar aansprakelijkheid in het gedrang brengt. De artikels die op Huwelijk.be verschenen zijn en verschijnen dienen louter voor privaat gebruik. Zij mogen in geen enkel geval worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd, verstuurd, gepubliceerd, overgedragen via licentie of verkocht onder welke vorm ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de directie van VO Publishing. VO Publishing zal eveneens beslissing over de wenselijkheid om de gehele inhoud van de website te behouden/te verwijderen. VO Publishing behoudt zich het recht voor om, op ieder moment en om gelijk welke reden, de toegang tot de website volledig of gedeeltelijk te wijzigen of tijdelijk of permanent te onderbreken, dit zonder de gebruiker hier voorafgaandelijk van in kennis te moeten stellen. hetzelfde geldt in geval van onderhoud van de website of ingeval van belangrijke wijzigingen van de producten en diensten en/of de aangeboden functies. VO Publishing kan niet aansprakelijk worden gehouden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van een wijziging, de schorsing of de onderbreking van de toegang tot de website, om welke reden ook.

Beschikbaarheid van de website

De website kan tijdelijk niet beschikbaar zijn ten gevolge van gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Huwelijk.be, zonder dat dit tot de aansprakelijkheid van deze laatste kan leiden. Bovendien kan Huwelijk.be op ieder ogenblik, op tijdelijke of permanente wijze, het geheel of een deel van de website wijzigen of onderbreken teneinde onderhoudswerken of wijzigingen uit te voeren die gunstig zijn voor de gebruiker, zonder dat dit tot aansprakelijkheid van Huwelijk.be kan leiden.

De cookies

Cookies zijn kleine informaticabestanden ingeschreven op de servers, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Deze cookies bevatten informatie die door Huwelijk.be kan worden ontcijferd, doch dit enkel wanneer u onze website bezoekt. U kan op die manier bijvoorbeeld vermijden dat u zich steeds dient te identificeren op Huwelijk.be. Deze cookies bevatten geen enkele persoonlijke gegevens die voor direct marketingdoeleinden zouden kunnen worden gebruikt. Het staat u uiteraard vrij de installatie van deze cookies te weigeren door de opties van uw browser te wijzigen

Wedstrijdreglement

Art. 1
De onderneming VO Publishing, gelegen te De Wansijnstraat 55 te 1180 Ukkel, België, organiseert wedstrijden voor de koppels die zich hebben ingeschreven op haar website Het Portaal van het Huwelijk. Deze wedstrijd is niet beperkt in de tijd. De Onderneming VO Publishing behoudt zich het recht voor deze wedstrijd te allen tijde te beëindigen.

Art. 2

De deelname aan deze wedstrijden is open voor iedere, in België wonende fysieke persoon. De zaakvoerders en medewerkers van Huwelijk.be, alsook de leden van hun families, mogen niet aan deze wedstrijd deelnemen.

Art 3.
Om op geldige wijze aan deze wedstrijden deel te nemen moet de inschrijving exclusief via het INSCHRIJVINGSFORMULIER dat online werd voorzien worden verstuurd.
De deelnemer zal de volgende persoonlijke gegevens moeten invullen:

- Naam, voornaam en datum van de ceremonie
- Adres: straat, nummer, postcode, stad, land
- E-mailadres
Er zal slecht één enkele deelname per e-mailadres, per postadres en per deelnemend koppel worden aanvaard. De onvolledige inschrijvingsformulieren zullen worden geweigerd.

Art 4
Door aan de wedstrijden deel te nemen stemt de gebruiker ermee in dat zijn e-mailadres en zijn gegevens worden gecommuniceerd aan de professional die de wedstrijd mee organiseert.

Art 5
De prijzen kunnen in geen enkel geval worden omgezet naar cash, noch worden omgeruild.

Art 6
De organisatoren van de wedstrijd verwerpen iedere aansprakelijkheid in geval van wijzigingen of annulering in geval van overmacht. Zij behouden zich eveneens het recht voor de wedstrijd of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden die zich voordoen onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. De organisatoren kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het uitstellen of het annuleren van de wedstrijd omwille van redenen van overmacht die zich onafhankelijk van hun wil voordoen.
De organisatoren kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, laattijdige leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard ook, die voortvloeien uit de wedstrijd of uit de aanvaarding van de prijs. Zij kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, laattijdigheden of technische defecten, in welke vorm ook, veroorzaakt door de Post of door de informatica-installaties van de deelnemers.
De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor programmeringsfouten en andere storingen van de lijn of de verbinding.

Art 7
De deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van voorliggend reglement.

Toepasselijke wetgeving en Bevoegde rechtbanken

Indien één van de voorliggende voorwaarden nietig of onaanvaardbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorliggende voorwaarden zonder meer geldig en behouden zij hun werking. In geval van geschil zal enkel de Franse tekst van deze gebruikersvoorwaarden in aanmerking worden genomen. Voorliggende algemene voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht; de rechtbanken van het arrondissement Brussel zullen exclusief bevoegd zijn in geval van geschil.

Droits photographiques : Adobe Stock | © Copyright 1997-2024 VO Publishing s.p.r.l.